Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti

Publication Year:
2016
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/52023
Author(s):
Chalupa, Pavel
Tags:
Age management; demografický vývoj; řízení lidských zdrojů; demographic trends; human resources management
thesis / dissertation description
Cílem práce je navrhnout opatření, která mohou vést ke zmírnění rizik spojených se stárnutím zaměstnanců v rámci aplikace Age managementu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení lidských zdrojů a není opomenut ani současný demografický vývoj. V analytické části jsou zpracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Také byl proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum. Na základě získaných dat jsou vytvořeny prvotní návrhy pro zavedení Age managementu ve vybrané společnosti.