Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření

Publication Year:
2012
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/5208
Author(s):
Kunc, Vítězslav
Tags:
Dopředné protlačování; kritérium porušování; centrální trhlina.; Forward extrusion; fracture model; chevron crack.
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá vznikem centrálních trhlin při dopředném protlačování. Pomocí výpočtového modelování je sledována schopnost vybraných kritérií porušování realisticky předpovídat tvorbu centrálních trhlin. Je studován vliv procesních parametrů (tření, redukce průřezu a redukční úhly) na vznik a šíření porušování. Výpočty byly provedeny v programu Abaqus pro materiál 12 050.