Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Švýcarsku

Publication Year:
2016
Usage 10
Downloads 6
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/52105
Author(s):
Šnajnarová, Jana
Tags:
Daň; daňový systém; daň z příjmu fyzických osob; komparace; Česká republika; Švýcarsko; Tax; tax system; tax on personal income; comparasion; Czech Republic; Switzerland
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá srovnáním daně z příjmu fyzických osob v České republice a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly těchto dvou daňových systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy týkajících se daně z příjmu fyzických osob, ale i daní všeobecně, obou zemí. V praktické části jsou pak teoretické znalosti uplatněny na modelových příkladech.