Symbolická regrese a koevoluce

Publication Year:
2011
Usage 15
Abstract Views 11
Downloads 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/54137
Author(s):
Drahošová, Michaela
Tags:
Symbolická regrese; evoluční algoritmy; genetické programování; kartézské genetické programování; koevoluce; modelování fitness; prediktory fitness.; Symbolic regression; evolutionary algorithms; genetic programming; cartesian genetic programming; coevolution; fitness modeling; fitness predictors.
thesis / dissertation description
Symbolická regrese je úloha identifikace matematického popisu skryté závislosti experimentálně získaných dat. Symbolická regrese je úzce spjata se základními úlohami strojového učení. Tato práce se zabývá symbolickou regresí a jejím řešením založeném na principu genetického programování a koevoluce. Genetické programování je evolucí inspirovaná metoda strojového učení, která automaticky generuje celé programy v určitém programovacím jazyce. Koevoluce fitness prediktorů je optimalizační metoda modelování fitness, která snižuje náročnost a frekvenci výpočtu fitness. Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení symbolické regrese s užitím koevoluce fitness prediktorů a srovnáním s řešením bez užití koevoluce. Experimenty byly provedeny s použitím kartézského genetického programování.