Nová architektura ČSR

Publication Year:
2011
Usage 379
Downloads 238
Abstract Views 141
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56688
Author(s):
Mohelník, Ladislav
Tags:
Nová architektura, funkcionalismus, sorela, Oldřich Starý, VUT v Brně
conference paper description
Německý protektorát a obnova 2. světovou válkou zničených měst předznamenaly v poválečném Československu konec slavné éry našeho funkcionalismu. Poválečná komunistická ideologie odmítla kontinuitu vývoje naší architektury a její hlavní protagonisté se přihlásili k zúčtování s třídními nepřáteli a k importu "nové architektury" zvané "sorela". Velmi významné osobnosti naší architektury byly postavené před problém volby mezi zradou vlastního, celoživotně formovaného, profesního přesvědčení, krystalizujícího z mnoha střetů provázejících hledání pravdy a přijetím nejdříve německých a později sovětských cizorodých zkušeností. Morální a politické dilema je pro současné architekty opět aktuální právě pro svoji naléhavost nesnadné volby mezi oduševnělou architektonickou řeholí a podbízivosti epigonského konzumu. Kdysi významná Fakulta architektury VUT v Brně si, soudě podle galerie studentských práci, svoji budoucnost již zjevně vybrala také.