Geometrické koncepce tvorby moderního architektonického prostoru

Publication Year:
2007
Usage 391
Abstract Views 315
Downloads 76
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/56782
Author(s):
Svoboda, Lukáš
conference paper description
Při sledování vývoje moderní architektury je možné zaznamenat jistý posun ve formulaci arch. konceptu. Ten je hledán stále častěji i mimo oblast stavitelské a výtvarné tradice a architektura se pak snaží věrně vyjádřit i konkrétní významové motivy nebo naopak významy naprosto abstraktní. Ty pak prostupují architekturou všemi myslitelnými směry a formami. Architektonický prostor, jako prvotní smysl architektury a jeho vztah s hmotou stavby nadále nabývá na významu jako artikulační prostředek architektů. Pro zhmotnění ideových konceptů je třeba stále rozvíjet užití tradičních nástrojů formování arch. prostoru (světlo, materiál, konstrukce, funkce, zvuk, čas) , ale geometrie nemůže ztratit dominantní roli, už pro hmotnou podstatu arch. prostoru. Ostatní nástroje pak mohou působit s geometrií v ideální shodě, kontrastu, nebo v dalším samostatném „plánu“, ale je velmi důležité si tyto vztahy uvědomit a cíleně s nimi pracovat tak, aby výsledek zůstal čitelný a pochopitelný pro pozorovatele.