Stavební průzkum a diagnostika konstrukce

Publication Year:
2016
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/57824
Author(s):
Moravská, Veronika
Tags:
Stavební průzkum; diagnostika; železobeton; beton; výztuž; diagnostické metody; statika; Building survey; diagnostic; reinforced concrete; concrete; reinforcement; diagnostic methods; statics
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a diagnostikou průmyslového objektu v Chropyni. V teoretické části je popsána problematika stavebně technického průzkumu, diagnostiky železobetonové konstrukce a metody pro diagnostiku železobetonových prvků. V praktické části byl proveden stavební průzkum a diagnostika daného objektu včetně statického posouzení.