Termografie ve strojírenství

Publication Year:
2016
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/58821
Author(s):
Koten, Jakub
Tags:
termokamera; termografie; termogram; měření teploty; emisivita; soustružení.; thermocamera; thermography; thermogram; measuring of the temperature; emissivity; turning.
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením povrchových teplot. První část se věnuje vysvětlení základních pojmů, principů a způsobů měření teploty. Dále je zpracován přehled termovizních kamer využitelných v průmyslu. V praktické části je teoreticky navržen experiment sledující závislost povrchové teploty na velikosti průřezu obrobku při soustružení za nezměněných řezných podmínek. Experimentální měření jsou provedena s využitím termokamery ThermaCAM SC 200 a vyhodnocena v softwaru Researcher.