Příprava a hodnocení konverzních fluoridových povlaků na tvářené hořčíkové slitině AZ31

Publication Year:
2016
Usage 7
Abstract Views 5
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/58894
Author(s):
Matějka, Lukáš
Tags:
Hořčíkové slitiny; AZ31; fluoridový konverzní povlak; Na[BF4]; Magnesium alloys; fluoride conversion coating
thesis / dissertation description
Cílem práce je optimalizace parametrů přípravy fluoridového konverzního povlaku na tvářené hořčíkové slitině AZ31v tavenině Na[BF4]. Sledovanými faktory pro stanovení kvality připravených povlaků jsou homogenita povrchu povlaku na broušených a leštěných vzorcích hořčíkové slitiny, mechanické vlastnosti povlaků (adheze a tvrdost) a tloušťka povlaku. Hlavním sledovaným parametrem byla změna těchto vlastností při expozici vzorků tavenině soli na různou dobu. Povrchy povlaků byly dokumentovány na invertovaném světelném mikroskopu s doplněním o snímky reprezentativních vzorků pomocí SEM. Tloušťka povlaku byla dokumentována pomocí invertovaného světelného mikroskopu s využitím polarizačního filtru. Chemické složení bylo stanoveno na třech reprezentativních vzorcích pomocí energeticky-disperzního rentgenového spektrometru. Mechanické vlastnosti povlaků byly stanoveny scratch-testem na REVETEST Scratch Testing Systému s detektorem akustických emisí. Výsledné vrypy byly dokumentovány na světelném mikroskopu. Byl prokázán jednoznačně kvalitnější povlak na leštěných vzorcích oproti broušeným, kde povlak nevyplnil rýhy po povrchové úpravě. Bylo prokázáno konstantní chemické složení všech povlaků bez ohledu na dobu přípravy povlaků. Nejlepší mechanické vlastnosti má povlak po 2 h expozice v tavenině Na[BF4] na leštěném vzorku. Získaná data mají praktický význam v oblasti využití slitiny AZ31 v různých oborech průmyslu, medicíně a v dalším výzkumu.