Využití informačních technologií pro podporu safety managementu v letectví

Publication Year:
2016
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/60686
Author(s):
Poloch, Gabriel
Tags:
Safety management systém; SMS; řízení bezpečnosti; řízení rizik; řízení kvality; malá organizace; letectví; ATO; Safety management system; Safety management; risk management; quality management; small organization; aviation
thesis / dissertation description
Úkolem této diplomové práce je seznámit čtenáře se Safety management systémem neboli se systémem řízení bezpečnosti. Práce se na počátku věnuje počátkům řízení bezpečnosti, důvodům proč takový systém vůbec vznikl a jaký byl jeho vývoj v minulosti. Stěžejní částí práce je identifikovat softwarové nástroje, jež by usnadnily implementaci Systému řízení bezpečnosti v organizacích pro výcvik. Součástí práce je také aplikovat zvolené softwarové nástroje na malou organizaci pro výcvik se složitou organizací.