Návrh koncepce pasivního chlazení pro reaktor VVER-1000

Publication Year:
2016
Usage 108
Downloads 56
Abstract Views 52
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/60812
Author(s):
Lamoš, Pavel
Tags:
pasivní chlazení; přirozené proudění; kondenzace; jaderná bezpečnost; jaderná elektrárna; passive safety; free convection; condensation; nuclear safety; nuclear power plant
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zabývá návrhem pasivního systému chlazení pro jaderný reaktor VVER-1000. Tento typ reaktoru se nachází v České republice v Jaderné elektrárně Temelín. V práci je uveden přehled chladicích systémů různých jaderných elektráren. Jelikož je práce zaměřena na pasivní bezpečnostní systém, a to pasivní chlazení, tak je zde uveden přehled v současnosti používaných pasivních bezpečnostních systému. V části práce je popsána jaderná bezpečnost a maximální projektová nehoda VVER-1000, a to LOCA havárie. Ve výpočtové části je práce zaměřena na tepelný výpočet výměníků tepla. Na výměnících je uvažována kondenzace a přirozené proudění. Pro chlazení je uvažováno proudění vzduchu. Na konci práce je uvedeno zhodnocení výsledků.