Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění

Publication Year:
2016
Usage 223
Abstract Views 113
Downloads 110
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/61760
Author(s):
Navrátil, Petr
Tags:
Konstrukce trativodu; geotextílie; materiál konstrukční vrstvy; výplň trativodu; simulátor deště; umělý déšť.; Pipe drain construction; geotextile; trackbed layer material; backfill of the pipe drain; bulk density; rainfall simulator; artificial rain.
conference paper description
Příspěvek popisuje konstrukci zkušebního zařízení, které bylo vytvořeno za účelem zjištění chování a faktorů ovlivňujících trativodní konstrukci z hlediska odvodnění. Dále zjednodušeně popisuje způsob simulace umělého deště v laboratorních podmínkách, včetně stanovené metodiky měření. Součástí je i porovnání prvotních výsledků z měření dvou různých variant konstrukce trativodu.