Využití infračervené spektrometrie v rámci Hasičského záchranného sboru

Publication Year:
2012
Usage 5
Abstract Views 4
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/6285
Author(s):
Racek, Stanislav
Tags:
Infračervená spektrometrie; mobilní analyzátory; spektrometr True Defender Ahura; chemické látky; databáze spekter; Hasičský záchranný sbor.; Infrared spectometry; mobile analysers; spectometer True Defender FT; chemical substances; database of spectra; Fire Brigade Units.
thesis / dissertation description
Diplomová práce je zaměřena na využití infračervené spektrometrie u Hasičského záchranného sboru ČR. K této práci byl využit nový mobilní spektrometr True Defender FT firmy Ahura, zapůjčený z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Cílem práce bylo seznámit se s tímto přístrojem a s jeho možnostmi při identifikaci neznámých látek. Experimentální část byla zaměřena na ověření možností tohoto přístroje pomoci sady modelových vzorků, která vychází z reálných situací řešených příslušníky Hasičského záchranného sboru. V závěru práce jsou porovnány možnosti využití mobilního infračerveného spektrometru True Defender FT a dalšího mobilního přístroje z výzbroje HZS - Ramanova spektrometru First Defender.