Vícekriteriální optimalizace elektromagnetických struktur založená na samoorganiující se migraci

Publication Year:
2012
Usage 9
Abstract Views 6
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/6390
Author(s):
Kadlec, Petr
Tags:
Vícekriteriální optimalizace; samo organizující se migrace; MOSOMA.; Multi-objective optimization; self-organizing migrating algorithm
thesis / dissertation description
Práce se zabývá popisem nového stochastického vícekriteriálního optimalizačního algoritmu MOSOMA (Multiobjective Self-Organizing Migrating Algorithm). Je zde ukázáno, že algoritmus je schopen řešit nejrůznější typy optimalizačních úloh (s jakýmkoli počtem kritérií, s i bez omezujících podmínek, se spojitým i diskrétním stavovým prostorem). Výsledky algoritmu jsou srovnány s dalšími běžně používanými metodami pro vícekriteriální optimalizaci na velké sadě testovacích úloh. Uvedli jsme novou techniku pro výpočet metriky rozprostření (spread) založené na hledání minimální kostry grafu (Minimum Spanning Tree) pro problémy mající více než dvě kritéria. Doporučené hodnoty pro parametry řídící běh algoritmu byly určeny na základě výsledků jejich citlivostní analýzy. Algoritmus MOSOMA je dále úspěšně použit pro řešení různých návrhových úloh z oblasti elektromagnetismu (návrh Yagi-Uda antény a dielektrických filtrů, adaptivní řízení vyzařovaného svazku v časové oblasti…).