Studie úrovňové křižovatky I/45 a I/11 v Bruntále

Publication Year:
2017
Usage 7
Downloads 4
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/64290
Author(s):
Kufka, Jiří
Tags:
průsečná křižovatka; styková křižovatka; spirálová okružní křižovatka; železniční přejezd; nehodovost; kapacita; dopravní průzkum; stavební náklady; transversal crossroad; cover crossroad; turbo roundabout; rail crossing; evaluation of accidents; capacity; road traffic survey; building costs
thesis / dissertation description
Předmětem mé diplomové práce je variantní návrh přestavby úrovňové křižovatky silnic I/45 a I/11 u autobusového nádraží v Bruntále v Moravskoslezském kraji. Stávající uspořádání je nepřehledné a křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řešení obsahuje 4 návrhy úprav. V rámci jednotlivých variant je různým způsobem řešeno stavební uspořádání křižovatky, možnost napojení nákupního centra a řešení pěší dopravy. Součástí práce je dopravní průzkum, vyhodnocení nehodovosti, kapacitní posouzení stávajícího uspořádání a 4 variant nově navrženého dispozičního řešení a odhad stavebních nákladů.