Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavě

Publication Year:
2017
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/64308
Author(s):
Růžička, Tomáš
Tags:
Ocel; nosná konstrukce; girlandový příhradový vazník; příhradový vazník; příhradová vaznice; střešní ztužení; zimní stadion Jihlava; Steel; steel structure; truss main girder with parabolic chords; truss girder; truss purlin; roof bracing; winter sport stadium in Jihava city
thesis / dissertation description
Předmětem diplomové práce je přepočet nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jihlavě a návrh variantního řešení ocelové konstrukce střechy. Půdorysné rozměry činí 60 x 84 m. Stávající konstrukce je tvořena girlandovými příhradovými vazníky a příhradovými vaznicemi. Vazníky mají osovou vzdálenost 12 m a jsou uloženy na betonových sloupech. Variantní návrh řešení počítá s příhradovými vazníky a příhradovými vaznicemi. Uloženy budou na stávajících sloupech. Staticky byly posouzeny všechny nosné prvky stávající i nově navržené střešní konstrukce. Všechny posudky byly prováděny dle momentálně platných norem. Výpočtem bylo prokázáno překročení mezního stavu únosnosti a použitelnosti u některých prvků stávající konstrukce. Nová konstrukce vyhovuje na mezní stavy únosnosti i použitelnosti.