Přestavba Brownfield - kasárna

Publication Year:
2017
Usage 22
Abstract Views 14
Downloads 8
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/64435
Author(s):
Novák, Michal
Tags:
rekonstrukce; brownfield; upravitelný byt; bezbariérový; změna užívání; reconstruction; adaptable apartment; barrier-free; change of use a building
thesis / dissertation description
Diplomová práce řeší komplexní přestavbu stávajícího objektu kasáren, který je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný – tzv. brownfield, na objekt bytového domu určeného pro cílovou skupinu obyvatel seniorského věku, kde bytové jednotky splňují stavebně technické parametry upravitelného bytu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.