UV FAKTOR 3 Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNI

Publication Year:
2016
Usage 544
Abstract Views 377
Downloads 167
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/64883
DOI:
10.13164/book-uv-faktor-3
ISBN:
9788021454552
Author(s):
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D., Jakalová, Zuzana, Reisová, Kristína, Essender, Lukáš, Plachký, Tomáš, Nytrová, Kristýna, Kleinerová, Zuzana, Korbičková, Jolana
Publisher(s):
Brno University of Technology
Tags:
výtvarné umění, sociologický výzkum, tělo, veřejné umění, aktivismus, fine art, sociological research, the body, public art, activism
book description
Publikace je shrnutím tří ročníků předmětu Umělecký výzkum – Tělo na poli umění a sociologie, který probíhal mezi FAVU VUT a FSS MUNI. Je souborem pedagogických záměrů jednotlivých vyučujících, konceptů kurzů a vybraných prací studentských kolektivů za jednotlivé ročníky. Základní premisou kurzů byla poměrně zřejmá blízkost současného výtvarného umění a humanitních věd, kterou jsme ještě podpořily spojením specifických oborů a výběrem ideálních tematických oblastí. Kniha reflektuje také dvě obecnější otázky, které vykrystalizovaly z průběhu kurzu: 1. V období pěti let, které trvání kurzu zahrnovalo, došlo k vývoji diskurzu uměleckého výzkumu, k velkému nárůstu materiálů, které se ho týkají, a zároveň v některých směrech i k jeho zúžení do institucionální podoby. Pokusíme se srovnat naše původní náhledy na tento způsob zkoumání s aktuálním stavem. 2. Již po prvním ročníku kurzu bylo jasné, že komunikace a osobní vztahy mezi studenty, jejich oborové předsudky i rozdílné zkušenosti s metodami pedagogického a tvůrčího procesu budou silnými proměnnými. Tento aspekt se pokusíme zachytit ve svých závěrečných poznámkách.

This book has 0 Wikipedia mention.