Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Publication Year:
2017
Usage 74
Downloads 43
Abstract Views 31
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/65501
Author(s):
Hrdličková, Lenka
Tags:
Finanční analýza; analýza poměrových ukazatelů; ukazatele rentability; ukazatele aktivity; ukazatele zadluženosti; ukazatele likvidity; SWOT analýza; bankrotní modely; bonitní modely; Financial analysis; ratio analysis; profitability ratios; activity ratios; debt ratios; liquidity ratios; SWOT analysis; bankruptcy prediction models; creditworthiness models
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku v letech 2011 – 2015. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou následně aplikovány při vyhodnocení finančního zdraví daného podniku za použití vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě celkového posouzení finanční situace podniku jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení daného stavu.