Modelování predikce bankrotu stavebních podniků

Publication Year:
2017
Usage 10
Abstract Views 6
Downloads 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/65777
Author(s):
Srbová, Pavla
Tags:
Altmanův model; bankrot; bankrotní model; diskriminační analýza; finanční analýza; finanční tíseň; model IN05; ROC křivky; Springate model; Tafflerův model; úpadek; Zmijewského model; Altman's model; bankruptcy; bankruptcy model; discriminant analysis; financial analysis; financial distress; ROC curves; Taffler's model; insolvency; model of Zmijewski
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření bankrotního modelu pro podniky ze stavebního průmyslu v České republice za využití diskriminační analýzy. V teoretické části je vymezen pojem bankrotní model, dále je tato část zaměřena na zařazení bankrotních modelů do ekonomie, pohled do jejich historie, popis vybraných modelů a stručnou charakteristiku stavebního průmyslu. V praktické části je nejprve určena spolehlivost vybraných bankrotních modelů a následně je sestaven nový bankrotní model.