Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance

Publication Year:
2017
Usage 7
Abstract Views 4
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/66115
Author(s):
Müllerová, Marie
Tags:
Řízení rizik; analýza rizik; nebezpečí; porucha; FMEA; FMECA; informační systém.; Risk management; risk analysis; risk; failure; information system.
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je představena společnost, pro kterou je proces zavádění informačního systému navržen. Dále je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí ve vztahu k informačnímu systému, z jejichž výsledků vychází SWOT matice. Poté je popsán proces zavádění informačního systému a provedena analýza FMECA. Na základě výsledků z analýzy jsou navržena vhodná opatření, která povedou k eliminaci nebezpečí nebo ke snížení jejich dopadu.