Rozvoj konkurenceschopnosti podniku

Publication Year:
2017
Usage 15
Downloads 8
Abstract Views 7
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/67029
Author(s):
Horák, Tomáš
Tags:
Konkurence; konkurenceschopnost firmy; konkurenční výhoda; konkurenční strategie; komunikační mix; konkurenční prostředí; marketingový mix; Competition; competitive businesses; competitive advantage; competitive strategy; communication mix; competitive environment; marketing mix
thesis / dissertation description
Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, které se týkají konkurenceschopnosti podniku a posilování konkurenceschopnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity v praxi. V analytické části je identifikována samotná společnost, v této části je společnost analyzována z pohledu vnitřního a vnějšího okolí firmy a na základě těchto výsledků jsou navržena řešení, která by měla vést ke zlepšení svého postavení v konkurenčním boji. Práce poskytuje konkrétní kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.