Zhodnocení hospodaření vybrané obce

Publication Year:
2017
Usage 5
Abstract Views 5
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/67446
Author(s):
Hyršová, Tereza
Tags:
obec; hospodaření obce; rozpočet; obecní samospráva; municipality; economy of the municipality; budget; self-government
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zaměřuje na definování úlohy obce ve veřejné správě České republiky a jejím hospodařením s rozpočtem. Teoretická východiska jsou popsány v první části práce. V analytické části se pak zabývá zhodnocením hospodaření vybrané obce Rozsochatec v letech 2012-2016 za použití vybraných analýz. V závěru jsou navržena možná zlepšení dosavadní situace.