Mikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkem

Publication Year:
2017
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/67502
Author(s):
Rončák, Ján
Tags:
zvarový spoj; zváranie ocelí; elektrónový zväzok; mikroštruktúra; stabilita; welded joint; steel welding; electron beam; microstructure; stability
thesis / dissertation description
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie mikroštruktúry a funkčnosti zvarových spojov pomocou metód z oblasti materiálových vied. Ako prvé sú v teoretickej časti postupne opísané viaceré druhy zvárania pre porovnanie jednotlivých metód. V druhej časti sú predstavené jednotlivé materiály, ktoré boli použité na vytvorenie zvarového spoja a nakoniec vysvetlenie použitých metód pozorovania a skúšania vzoriek. Zvary boli vytvorené na dvoch vzorkách bez prídavného materiálu pomocou zariadenia využívajúceho elektrónový zväzok. Ide o spojenie austenitickej hadfieldovej ocele v kombinácii s feriticko-perlitickou uhlíkovou oceľou a v druhom prípade s antikoróznou feritickou oceľou s vysokým podielom chrómu.