Uplatnění statistických metod při analýze finanční výkonnosti vybrané společnosti

Publication Year:
2017
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/67888
Author(s):
Macela, Erik
Tags:
financni analyza; ekonomicke ukazatele; statisticke metody; regresni analyza; casove rady; VBA; financial analysis; economics indicators; statistical methods; regression analysis; time series
thesis / dissertation description
Bakalarska prace se zabyva analyzou financni vykonnosti vybrane spolecnosti. V prvni casti prace jsou popsany vybrane ekonomicke ukazatele, postupy vypoctu a postupy pri aplikaci statistickych metod. Na teoretickou cast plynule navazuje analyticka cast prace, ktera obsahuje vypocty jednotlivych ukazatelu. Tyto ukazatele jsou nasledne vyuzity pri provedeni regresni analyzy a vypoctu charakteristiky casovych rad. Posledni cast prace je zamerena na zhodnoceni soucasne financni situace a na navrhy doporuceni.