Připojení elektrokotle pro poskytování podpůrných služeb v teplárnách

Publication Year:
2017
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/68035
Author(s):
Ditrych, Marek
Tags:
systémové služby; podpůrné služby; sekundární regulace; terciární regulace; obnovitelný zdroj energie; elektrokotel; teplárna; kabelové vedení; ekvivalentní oteplovací zkratový proud; system services; ancillary services; secondary regulation; tertiary regulation; renewable energy; electric boiler; heating plant; cable conduction; equivalent warming short-circuit current
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá využitím elektrokotle pro rozšíření nabízených podpůrných služeb v teplárnách. V práci jsou popsány jednotlivé systémové a podpůrné služby, díky kterým se regulují výkonové výkyvy sítě. Za těmito výkyvy v poslední době stojí mimo jiné i vyšší výroba z obnovitelných zdrojů energie. Práce popisuje různé druhy elektrokotlů a jejich funkčnost. V práci je názorně ukázáno možné řešení využití elektrokotle v elektrárně Opatovice. Je navrhnuto kabelové vedení k elektrokotli. Z tohoto důvodu je vypočítán ekvivalentní oteplovací zkratový proud v místě elektrokotle.