SEFO Olomouc

Publication Year:
2016
Usage 3
Abstract Views 2
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/68504
Author(s):
Abrhámová, Tereza
Tags:
Středoevropské forum Olomouc; muzeum umění; SEFO; výstavní prostory; Olomouc Central European Forum; Museum of Modern Art; exhibition spaces
thesis / dissertation description
Tématem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO). SEFO vznikne rekonstrukcí areálu Muzea moderního umění v Denisově ulici a přístavbou v sousední proluce, která vznikla odstraněním pěti měšťanských domů v roce 1969. SEFO bude soustředěno na sbírkotvornou, expoziční a publikační činnost a vůbec na podchycování různorodých projevů výtvarné kultury středoevropského regionu zejména z hlediska moderního a současného umění. Forum je širší pojem než například muzeum nebo galerie – vedle hlavní náplně zde budou organizována také různá diskusní setkání, přednášky, sympozia a další podobné akce. Řešené území se nachází v samotném jádru města Olomouce v městské památkové rezervaci, a proto bylo důležité přistupovat při návrhu s ohledem na okolní zástavbu. Hlavní hmota s průčelím do Denisovy ulice navazuje na budovu muzea. Odstupňováním dvorních křídel v závislosti na svažitost pozemku došlo k citlivému vyplnění proluky a výraz historické zástavby zůstal zachován. Dostavbou nové budovy došlo k vytvoření nových výstavních a shromažďovacích prostor, depozitářů, ateliérů, technického zázemí, šaten a hygienického zařízení personálu.