Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS)

Publication Year:
2018
Usage 32
Abstract Views 20
Downloads 12
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/69953
Author(s):
Klus, Jakub
Tags:
spektroskopie laserem indukovaného plazmatu; multivariační analýza; Laser-Induced Breakdown Spectroscopy; Multivariate Data Analysis
thesis / dissertation description
Předkládaná práce se zabývá teoretickými a praktickými předpoklady pro automatickou charakterizaci vzorků pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS). V práci jsou popsány základní aspekty interakce laseru a látky, rozpínání plazmatu a podstata jeho záření. Popis záření plazmatu je dán do kontextu detekce spektra elektromagnetického záření a statistických veličin popisujících plazma. Princip automatické charakterizace se zakládá na znalostech multivariační statistické analýzy, která, v souladu se současnými trendy, představuje stěžejní směr automatické analýzy spekter v LIBS. Naznačené úvahy jsou zúročeny na šesti aplikacích, které jsou reprezentovány komentáři k přijatým vědeckým publikacím.