Isogeometrická analýza a její použití v mechanice kontinua

Publication Year:
2018
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70487
Author(s):
Ladecký, Martin
Tags:
Isogeometrická analýza-IGA; Galerkinova metóda; NURBS geometria; Poissonova okrajová úloha; mechanika kontinua; Isogeometric analysis-IGA; Galerkin method; NURBS geometry; Poissons boundary value problem; continuum mechanics
thesis / dissertation description
Táto práca sa zaoberá riešením úloh mechaniky kontinua Isogeometrickou metódou. Jedná sa o pomerne mladý postup, ktorý spája výhody presnej NURBS geometrie a robustnosť klasickej metódy konečných prvkov. Metódu sme v práci podrobne rozobrali a popísali na riešení rovinnej Poissonovej okrajovej úlohy. Isogeometrickú metódu sme implementovali v programe MatLab a jednotlivé algoritmy sme priložili k textu.