Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice

Publication Year:
2018
Usage 11
Downloads 8
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70581
Author(s):
Klučáková, Markéta
Tags:
Vzduchotechnika; nucené větrání; zpětné získávání tepla; tělocvična.; Air conditioning; forced ventilation; heat recovery; gym.
thesis / dissertation description
V diplomové práci je zpracován návrh vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla v tělocvičně a přilehlých šatnách. Dále je zde zpracováno experimentální měření teploty a relativní vlhkosti v průběhu jednoho roku ve vzduchotechnické jednotce s výměníkem zpět-ného získávání tepla.