Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem

Publication Year:
2018
Usage 17
Downloads 9
Abstract Views 8
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70593
Author(s):
Kusák, Jiří
Tags:
sdružení firem; stavební podnik; stavební zakázka; finanční řízení; group of companies; construction company; construction order; financial management
thesis / dissertation description
Diplomová práce je zpracována na téma Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to stavební podnik, charakteristika stavební zakázky, finanční plánování stavebního podniku, finanční řízení stavební zakázky, definování společnosti, smlouva o společnosti a orgány společnosti. Praktická část je zaměřena na finanční řízení konkrétní stavební zakázky, která byla realizována v rámci sdružení firem. Diplomová práce nejdříve detailně stanovuje náklady a výnosy společnosti (sdružení) vztažené k dané stavební zakázce a následně je rozdělena do tří variant. První varianta stanovuje hospodářský výsledek společnosti a jednotlivých účastníků společnosti za dané řešené období. Další dvě varianty zobrazují navržené modelové situace, jejichž výstupem je taktéž stanovení hospodářského výsledku společnosti (sdružení) a jednotlivých účastníků sdružení. Výstupem této práce je porovnání všech variant a následné zhodnocení spolu s komentáři.