Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí

Publication Year:
2018
Usage 12
Downloads 8
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70613
Author(s):
Kladivová, Tereza
Tags:
Veřejný sektor; veřejný investiční projekt; životní cyklus projektu; hodnocení ekonomické efektivnost; analýza nákladů a užitků; financování veřejných projektů; obecní rozpočet; bankovní úvěr; fondy EU.; Public sector; public investment project; life cycle of a project; evaluation of economic efficiency; cost-benefit analysis; financing of public projects; municipal budget; bank loan; funds EU.
thesis / dissertation description
Tématem diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu realizovaného obcí. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů veřejný sektor a veřejný investiční projekt. Dále přibližuje metody používané pro ekonomické hodnocení veřejných projektů a vymezuje možné zdroje jejich financování. Praktická část obsahuje případovou studii na projekt parkovacího domu v Litomyšli. S využitím poznatků z teoretické části hodnotí ekonomickou efektivnost projektu a možné zdroje jeho financování.