Polyfunkční dum v Brně

Publication Year:
2018
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70735
Author(s):
Martiš, Patrik
Tags:
Diplomová práca. Polyfunkčný dom. Porotherm. Jednoplášťová plochá strecha. Kaderníctvo. Kaviareň.; Diploma thesis. Mixed-use building. Porotherm. Single sheet flat roof. Hairdresser. Cafeteria.
thesis / dissertation description
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať návrh projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby polyfunkčného domu. Polyfunkčný dom je situovaný v katastrálnom území obce Brno. Jedná sa o štvorpodlažný, nepodpivničený objekt, navrhnutý do tvaru obdĺžnika. V prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať niekoľko prevádzok. V druhom až štvrtom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať iba bytové jednotky. Objekt je založený na základových prefabrikovaných trámoch. Celý objekt je krytý plochou strechou ukončenou atikou. Projekt som navrhol s dôrazom na dispozičné riešenie, orientáciu vzhľadom k svetovým stranám a konštrukčné riešenie stavby. Pri spracovaní práce som sa snažil využiť moderné postupy, bežne dostupné materiály a oddeliť priestor určený pre bývanie od priestorov pre verejnosť.