Automatická montáž a testování klíčků do zapalování automobilů

Publication Year:
2010
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/7081
Author(s):
Ščerba, Radek
Tags:
Programovatelné logické automaty; Simatic; SMAC; VeriSens; Programmable Logic Controller
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatické linku pro montáž a testování klíčků do zapalování automobilů. V první části práce jsou popsány možnosti rozestavení jednotlivých zařízení, včetně návrhů dvou layoutů. Dále jsou uvedeny všechny použité aktuátory a senzory, s jejich podrobným popisem použití v dané aplikaci. Následující část je věnována softwarovému vybavení, komunikaci mezi jednotlivými zařízeními a vizualizační prvky. Závěrečná kapitola je věnována shrnutí a vyhodnocení výstavby zařízení s návrhem dalších vylepšení tohoto zařízení do budoucna.