Energetické využití komunálního odpadu

Publication Year:
2011
Usage 171
Abstract Views 115
Downloads 56
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/7538
Author(s):
Procházka, Jaroslav
Tags:
Komunální odpad; spalování; energetické využití odpadů; čištění spalin; recyklace; kondenzační turbína; kotel na odpadní teplo; výměník tepla; Municipal waste; iniciation; waste to energy; clining flow waste; recyclin incineration; condensing turbine; heat recovery steam generátor; heat exchanger
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. Celková technologie se skládá z předúpravy sváženého komunálního odpadu, který je následně ukládán do bunkrů. Upravený KO se dávkuje do spalovací části protiproudé rotační pece. Spaliny z pecí jsou vedeny přes multicyklon do kotle na odpadní teplo. Multicyklon má za úkol odseparovat částice tuhých znečišťujících látek. Do kotle na odpadní teplo je přiváděna předehřátá napájecí voda, která se díky tepelnému obsahu spalin mění v páru s požadovanými vlastnostmi. Přehřátá pára je hnána do kondenzační turbíny s odběrem páry pro dálkové vytápění a pro výrobu elektrické energie. Spaliny z kotle na odpadní teplo prochází sekcí čištění spalin, ve které jsou suchou metodou čištění separovány znečišťující látky. Zbylý tepelný obsah spalin je pak využit ve výměníku tepla se zkroucenými trubkami pro předehřev napájecí vody, určené do kotle na odpadní teplo pro výrobu páry. Spaliny jsou pak hnány do komína.