Měření průtoku kapalin

Publication Year:
2018
Usage 26
Downloads 15
Abstract Views 11
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/81810
Author(s):
Schoř, Zdeněk
Tags:
Průtokoměr; nejistota; přesnost; uklidňující dráhy; kalibrace; Flowmeter; uncertainty; accuracy; calming tracks; calibration
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou část tvoří návrh a realizace laboratorního přípravku pro měření průtoku vody, který je určen pro výuku studentů. Přípravek je navržen na testování čtyř snímačů průtoku s použitím odvažování jako reference. Výsledkem praktické části je naměření základních charakteristik použitých snímačů průtoku a porovnání získaných hodnot s údaji od výrobce. Dále jsou během měření přidány parazitní vlivy a je určeno, do jaké míry ovlivňují přesnost měření.