Analýza rizik v průmyslovém podniku

Publication Year:
2012
Usage 8
Downloads 4
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/8252
Author(s):
Zahálka, Jiří
Tags:
Analýza rizik; hodnocení rizik; prevence; F&E Index; Risk analysis; risk assessment; prevention
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je vytvořit literární rešerši analýzy rizik v průmyslovém podniku, sestavit metodiku pro analýzu rizik, identifikovat rizika, jejich následky a pravděpodobnost a navrhnout doporučení pro jejich snížení. Tato práce by se měla stát pro firmu BORCAD cz, s.r.o. nástrojem vhodným k identifikaci hrozeb, které mohou mít na fungování organizace závažné dopady. Diplomová práce mapuje tyto hrozby v celém podniku z pohledu rizik jednotlivých pracovních pozic, rizik výrobních strojů a zařízení a rizika plynoucího z využití vypalovací pece na zemní plyn.