Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu

Publication Year:
2011
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/8405
Author(s):
Zmeškal, Pavel
Tags:
sluneční energie; biomasa; vodní energie; větrná energie; obnovitelný zdroj energie; geotermální energie; instalovaný výkon; bioplyn; vliv na elektrizační soustavu; kapacitní faktor; solar energy; biomass; hydropower; wind energy; renewable energy source; geothermal energy; installed output; capacity factor; biogas
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky v ES ČR. Způsob provozu OZE z hlediska požadavků na regulaci a řízení chodu ES je podrobněji prostudován na provozu různých typů větrných elektráren, které díky svému proměnlivému výkonu ovlivňují nejen ES ČR. V závěrečné kapitole je posouzen ekonomický vliv OZE na ES jako celek, zvýšené nároky na regulaci, zvyšující se příspěvek na podporu OZE. Všechny tyto vlivy zvyšují cenu elektřiny pro koncového zákazníka.