Ocelová konstrukce sportovní haly

Publication Year:
2012
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/8580
Author(s):
Vaněček, Milan
Tags:
ocelová konstrukce sportovní haly; varianty; předběžný návrh; příhradový vazník; girlandový vazník; hlavní nosné prvky; podrobné zpracování; výkresová dokumentace; technická zpráva; statický posudek; tvar čočky; detaily; ČSN EN; the steel structure of a sports hall; versions; tentative desing; truss beam; double reverse truss girders (girland truss); main bearing members; detailed treatment; drawing documentation; technical report; structural analysis; shape of lentil; details; Eurocode
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly. Objekt se nachází v Jihlavě. Rozměry a dispozice vycházely ze zadání diplomové práce, kde byly dány rozměry objektu 40m x 60m, výška konstrukce 15m. Byly vypracovány dvě varianty řešení konstrukce – příhradový vazník ve tvaru čočky a girlandový vazník. Varianty byly orientačně dimenzovány a posouzeny hlavní nosné prvky obou variant. Následně byly varianty zhodnoceny a byla vybrána jedna varianta pro podrobné rozpracování. To obnášelo návrh důležitých detailů konstrukce, vypracování výkresové dokumentace a technické zprávy. To vše v rozsahu stanoveném vedoucím práce. Pro zpracování diplomové práce byly použity platné normy ČSN EN.