Využití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti Internet

Publication Year:
2012
Usage 11
Downloads 8
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/8952
Author(s):
Dvořák, Filip
Tags:
IP geolokace; Octant; CBG; SOI; GeoIP; zpoždění; ICMP; PlanetLab; IP Geolocation; delay
thesis / dissertation description
Diplomová práce pojednává o moderních geolokačních metodách a popisuje základní principy jejich činnosti. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu těchto metod a objasnění základních pojmů a mechanismů využívaných při určování fyzické polohy stanice na základě její IP adresy. Obsáhlejší druhá část práce se zabývá popisem realizace algoritmu metody Octant v programovacím jazyce Java a jeho nasazení v experimentální síti PlanetLab. Důležitým předpokladem je i vytvoření tzv. množiny referenčních bodů a cílů, které jsou nutné pro otestování celého algoritmu metody Octant. Dosažené výsledky v přesnosti odhadu polohy cílů metodou Octant a jejich porovnání s výsledky aktivních metod CBG, SOI a pasivní metody GeoIP jsou uvedeny na konci této práce.