Technický výklad vybraných pojmů z pravidel silničního provozu

Publication Year:
2010
Usage 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/986
Author(s):
Krychtálek, Zdeněk
Tags:
Bezpečná vzdálenost; rozhled; náhle; nenáhle; Safe distance; perspective; suddenly; unsuddenly
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu a zpracovat technický výklad základních vybraných pojmů z pravidel silničního provozu s cílem zvýšení právní jistoty účastníků silničního provozu a pro potřeby soudně inženýrské praxe. Jedná se o pojmy bezpečná vzdálenost, rozhled, náhle a nenáhle. Diplomová práce pojedná o technickém výkladu vybraných pojmů z pravidel silničního provozu, které jsou důležité pro bezpečnost provozu.