Analýza připojení nového zdroje do soustavy

Publication Year:
2009
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/9980
Author(s):
Galuszka, Jakub
Tags:
jaderný blok; jaderná elektrárna Dukovany; nový zdroj; rozvodna; vedení; vyvedení výkonu; distribution substation; new resource; nuclear block; nuclear power plant; ressource connection; transmission line
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje do určitého bodu přenosové soustavy a tento návrh zvoleným výpočtem doplnit. Práce je rozdělena podle zadání do tří hlavních částí. První část popisuje současné technické řešení hlavního elektrického schématu (vyvedení výkonu) našich dvou jaderných elektráren a také obecně u vybraných typů zahraničních jaderných elektráren. Je zde nastíněn i způsob provedení vlastní spotřeby elektráren. Úkolem druhé části je uvést přehled uvažovaných výkonových a dispozičních variant nového zdroje, ale především zhodnotit, jaké jsou možnosti jeho připojení do soustavy. V třetí části je s pomocí informací z části předchozí proveden konkrétní návrh technického řešení vyvedení výkonu do soustavy a výpočet parametrů blokového vedení včetně zvolené varianty ustáleného chodu. Na tuto část, resp. na práci jako celek, bezprostředně navazuje jiná diplomová práce s názvem „Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU“. V této práci jsou z velké části použity materiály a informace od společnosti ČEZ, a s., z nichž některé mají důvěrný charakter. Dále je zde využito poznatků z analýzy od společnosti EGÚ Brno, a. s. Tato práce nenahrazuje komplexní analýzu všech aspektů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.